Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

(відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту містобудівної документації є Торчинська селищна рада Луцького району Волинської області (5612, Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, буд. 103тел – (0332) 79-1309, mail – tortchun@gmail.com)

2.Вид та основні цілі ДДП

Містобудівна  документація  «Детальний план території суміжних земельних ділянок (кадастровий номер 0722855400:01:001:0077) площею 0,1147 га (провулок Парковий, 14) та (кадастровий номер 0722855400:01:001:1812) площею 0,1030 га (вул. Івана Франка, 2), що перебуває у приватній власності ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДИНГ», для облаштування автомобільної стоянки та гаражів»  (надалі ДПТ, або - об’єкт) розробляється відповідно до рішення Торчинської селищної ради від 12.04.2019 №38/45.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування містобудівних об’єктів (автомобільної стоянки та гаражів)  в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території населеного пункту, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Генеральний план населеного пункту селища Торчин, існуюча містобудівна та проектна документація, інформація державного земельного кадастру.

3.  Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується розташувати автомобільної стоянки та гаражів. Ділянки перебувають у власності ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДИНГ» та розташовані біля виробничої бази підприємства на розі вулиці Івана Франка та провулку Паркового.

Даний документ державного планування не передбачає реалізації видів діяльності або об’єктів щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

здоров'я населення - допустимий вплив.

Об'єкт планованої діяльності не здійснює будь-яких ризиків з точки зору як неканцерогенних так і канцерогенних ефектів. При відсутності викидів канцерогенних речовин, соціальний ризик впливу планованої діяльності дорівнює нулю. Основними чинниками екологічного ризику запланованої діяльності є:

 • недотримання технологічних регламентів;
 • недотримання заходів пожежної та трудової безпеки;
 • стихійні лиха.

При виконані всіх заходів по охороні навколишнього середовища та санітарного забезпечення, правил безпеки по охороні праці та протипожежної безпеки, планована діяльність об'єкта не впливатиме на існуюче природне середовище в районі його розміщення:

стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних ділянок) - прийнятний вплив.

ландшафт - негативних впливів не передбачається.

грунт - потенційний вплив діяльності планованої діяльності на грунт та грунти не передбачається. Ряд передбачених заходів дозволяє запобігти забруднення грунту.

вода - прийняті рішення щодо господарсько-побутових, виробничих та поверхневих стоків дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси.

Скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. В процесі планової діяльності не передбачається споживання води для господарсько-питних потреб з місцевих джерел, забруднення її та скидів забруднених стоків.

атмосферне повітря. Забруднення атмосфери приексплуатації даного об'єкту стаціонарними джерелами відсутнє.

кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викидипарникових газів) - негативних впливів не передбачається. Змінмікроклімату в результаті планованої діяльності не очікується. Оскільки врезультаті експлуатації об'єкту відсутні виділення теплоти, інертних газів,вологи. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростаннюінтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище,відсутні.

Протипожежна ситуація по плановій діяльності об'єкта не впливатиме на існуюче природне середовище в районі його розміщення.

соціально-економічні умови - позитивний вплив. Планована діяльністьзможе дати промисловій сфері селища та об’єднаної територіальної громади, новий поштовх дорозвитку, забезпечить нові робочі місця і соціальні гарантії.

Згідно з описом і оцінкою ризиків для здоров'я людей та довкілля через можливість виникнення надзвичайних ситуацій, значного негативного впливу планованої діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю до ризиків надзвичайних ситуацій не передбачається.

Заходи спрямовані на запобігання та пом'якшення можливих надзвичайних ситуацій дозволяють виключити можливості виникнення надзвичайної ситуації, а у випадку її виникнення, запобігти або пом'якшити вплив на довкілля та здоров'я людей та зберегти матеріальні цінностей.

Рішення зазначених цілей забезпечується профілактичними засобами, технічними заходами та системами запобігання та пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій.

Профілактичні заходи на підприємстві направлені на зниження запиленості приміщень і обладнання, обмеження кількості горючих рідин та матеріалів, а також на запобігання поширенню пожежі.

Технічні заходи та системи запобігання та пом'якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля передбачають:

 • періодичне очищення приміщень, від відкладень пилу;
 • максимальна механізація і автоматизація технологічних процесів;
 • контроль параметрів роботи обладнання і застосування електроустаткування, відповідного класам пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон і Правил улаштування електроустановок;
 • блискавкозахист будівель і споруд;
 • захист від пожежонебезпечних проявів статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018-93;
 • обладнання приміщень автоматичними установками пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, згідно ДБН 110-99 «Перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння та автоматичною пожежною сигналізацією". (Із змінами від 01 серпня 2001 г.);
 • застосування основних будівельних конструкцій будівель і споруд з  негорючих матеріалів;
 • забезпечення об'єктів і території підприємства первинними засобами пожежогасіння;
 • влаштування по території підприємства проїздів для пожежних автомобілів;
 • автоматичне відключення, в разі пожежі, відповідних аспіраційних установок;
 • влаштування системи відеонагляду.

Організаційні й організаційно-технічні заходи передбачають:

 • під час проведення проектувальних робіт залучати спеціалістівБасейнового управління водних ресурсів річок Дністер;
 • встановлення на території підприємства протипожежного режиму, втому числі визначення місць куріння, застосування відкритого вогню та проведення вогневих робіт;
 • організація навчання працюючих правилам пожежної безпеки на підприємстві;
 • виготовлення і застосування засобів наочної агітації щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • проведення регламентних профілактичних оглядів і ремонтів обладнання;
 • розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки при проведеннітехнологічних процесів, експлуатації обладнання, виробництві пожежонебезпечних робіт;
 • встановлення порядку огляду приведення в пожежобезпечний стан приміщень перед їх закриттям;
 • забезпечення приміщень і території знаками пожежної безпеки згідноз ГОСТ 12.4.026-76*;
 • вказівка на вхідних дверях приміщень категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів зон за ПУЕ. У зовнішніх установок знаки встановлюються на межах зон. Знаки повинні відповідати ГОСТ 12.4.026-76*

Перелічені заходи дозволяють мінімізувати можливість виникнення надзвичайних ситуацій, та забезпечити запобігання впливу надзвичайної ситуації на довкілля чи його пом'якшення до допустимого рівня.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради відповідно до статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

У разі не затвердження детального плану території буде застосовано «нульовий сценарій», тобто, земельні ділянки залишаться у власності ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДИНГ», однак територія об’єкту не буде очищена від чагарників та залишків будівель, оснащена належними інженерними комунікаціями, проведення благоустрою території.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність  державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам, вимогам пам’яткоохоронного законодавства.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 • отримання рецензії та висновків до проекту містобудівної документації;
 • погодження містобудівних перетворень з органами охорони культурної спадщини;
 • розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;
 • проведення громадського  обговорення та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків передбачають визначення компенсаційних заходів,здійснення єдиної комплексної системи інженерної підготовки та захисту території, проведення комплексного благоустрою території (в тому числі, озеленення), забезпечення належного поводження з відходами, заходи щодо пожежної безпеки та цивільної оборони.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Розділ "Охорона навколишнього природного середовища" у містобудівній документації повинен відповідати вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Протягом 15 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати зауваження та пропозиції   щодо  визначення обсягу стратегічної екологічної оцінкимістобудівної документації - Детальний план території суміжних земельних ділянок (кадастровий номер 0722855400:01:001:0077) площею 0,1147 га (провулок Парковий, 14) та (кадастровий номер 0722855400:01:001:1812) площею 0,1030 га (вул. Івана Франка, 2), що перебуває у приватній власності ПрАТ «ВОЛИНЬХОЛДИНГ», для облаштування автомобільної стоянки та гаражів.

Пропозиції та зауваження подаються до Торчинської селищної ради  за  адресою: 5612, Волинська обл., Луцький р-н, смт Торчин, вул. Незалежності, буд. 103 тел – (0332) 79-13-09, mail – tortchun@gmail.com).

Відповідальна особа:Трофимчук Руслан Володимирович

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь