ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ТОРЧИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
            Положення про загальні збори Торчинської територіальної громади (далі - Положення) встановлює порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання, порядок врахування їх результатів Торчинською селищною радою та їх посадовими особами.
            Загальні збори жителів територіальної громади за місцем проживання є однією з форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення відповідно до статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право жителів територіальної громади проводити загальні збори територіальної громади за місцем проживання

1.  Загальні збори за місцем проживання (далі – загальні збори) – це зібрання всіх чи частини жителів за місцем їх проживання на засадах добровільності, гласності для вільного та неупередженого обговорення і прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення, які враховує у своїй діяльності орган місцевого самоврядування та його посадові особи.

2. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання регулюється Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Положенням, Статутом Торчинської селищної територіальної громади та іншими актами законодавства.      
Стаття 2. Територія проведення загальних зборів (конференцій) 
1. Загальні збори можуть скликатись у будинку (або кількох будинках), житловому комплексі(сах), на вулиці(цях), у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), в окремих населених пунктах територіальної громади, на всій території територіальної громади для обговорення та прийняття рішень з питань місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться збори.
 1. У випадках, коли організаційно й технічно неможливо провести загальні збори, можуть скликатися збори (конференція) представників. Норми представництва для організації конференції визначаються цим Положенням. 
Стаття 3. Право жителів територіальної громади брати участь у загальних зборах (конференціях)
  1. У загальних зборах з правом вирішального голосу можуть брати участь дієздатні громадяни, які досягли 18-річного віку.

Інші особи, можуть брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу. Особа, яка бере участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу, може висловлювати свою позицію з питань місцевого значення без участі в голосуванні.

    Якщо питання, яке розглядається на загальних зборах є важливим для осіб, які не досягли 18 років, вони також мають право брати участь у загальних зборах із правом дорадчого голосу, висловлювати свої думки та пропозиції.

  1. Участь у загальних зборах (конференціях) обов’язкова для ініціаторів скликання загальних зборів (конференцій).
  1. Участь у загальних зборах (конференціях) обов’язкова для представників профільних виконавчих органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і посадових осіб, старост, депутатів, зазначених у повідомленні про скликання загальних зборів. Відсутність відповідних представників не може бути підставою для перенесення загальних зборів (конференцій) чи визнання їх такими, що не відбулися.

 

  1. На загальні збори можуть бути запрошені селищний голова, депутати ради, староста, інші посадові особи органу місцевого самоврядування, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інші особи.
РОЗДІЛ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)
Стаття 4. Повноваження загальних зборів жителів територіальної громади 
На розгляд загальних зборів можуть виноситися будь-які питання місцевого значення, у тому числі, але не обмежуючись цим:

1) обговорення питань, віднесених Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, а також питань, що стосуються інтересів територіальної громади, із виробленням спільної позиції та пропозицій до відповідних органів і посадових осіб;

2) обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування територіальної громади;

3) направлення звернень до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, які є важливими для забезпечення інтересів територіальної громади;

4) обговорення питань та/або внесення пропозицій щодо використання коштів місцевого бюджету;

5) прийняття рішення про залучення коштів жителів відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру на засадах добровільного самооподаткування;

6) отримання та заслуховування інформації від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб про стан навколишнього природного середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

7) обговорення та внесення органам місцевого самоврядування пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території громади;

8) прийняття рішень щодо створення, діяльності та припинення діяльності органів самоорганізації населення у спосіб, визначений актами законодавства;

9) розгляд інших питань, що належать до повноважень територіальної громади та стосуються її інтересів.

Стаття 5. Повноваження конференції представників громади територіальної громади
На конференції можуть розглядатися та вирішуватися будь-які питання, віднесені до повноважень загальних зборів, із урахуванням особливостей щодо їх організації та проведення, встановлених цим Положенням.
РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПІДГОТОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)
Стаття 6. Ініціатори загальних зборів (конференцій)           
  1. Ініціаторами загальних зборів можуть бути:

1) селищний голова;

2) селищна рада;

3) староста;

4) орган самоорганізації населення, місцезнаходження якого зареєстроване в межах територіальної громади;

5) ініціативна група жителів громади у складі від 3 (трьох) осіб, які можуть брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу (далі – ініціативна група).

  1. У випадках,  коли  скликання загальних зборів  пов'язане з певними об’єктивними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференції) представників.
Рекомендована норма представництва на таких зборах (конференціях) становить:

- будинок (кілька будинків) – 1 (один) представник від кожного поверху; 
- квартал, вулиця – 1 (один) представник від кожних 5 (п‘яти) приватних будинків та 2 (два) представники від кожного під‘їзду багатоповерхового будинку; 
- житловий комплекс, мікрорайони – 1 (один) представник від кожних 10 (десяти) приватних будинків та 1 (один) представник від кожного багатоповерхового будинку;
- окремий населений пункт територіальної громади -  7 (сім) представників від кожної вулиці та 3 (три) представники від кожного багатоповерхового будинку;
- територія усієї громади - 1 (один) представник від кожних 10 (десяти) приватних будинків та 5 (п’ять) представників від кожного багатоповерхового будинку. 
Дозволяється участь в конференціях громадян за власним бажанням, якщо вони проживають на відповідній території.
  1.  Представники (делегати) для участі в зборах (конференції) обираються загальними зборами відповідних територій або визначаються органами самоорганізації населення.

       Загальні збори (конференції) проводяться, як правило у неробочий день або ж неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні із безбар’єрним доступом.  

       У разі ініціювання загальних зборів селищним головою він видає розпорядження про їх скликання, в якому вказується дата, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

   Рада приймає рішення про скликання загальних зборів на своєму пленарному засіданні відповідно до Регламенту. У рішенні вказується дата, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

  Староста ініціює проведення загальних зборів на території (частині території) відповідного старостинського округу, надсилаючи повідомлення про проведення загальних зборів раді на ім’я селищного голови. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

 Орган самоорганізації населення місцезнаходження якого зареєстроване в межах територіальної громади, ухвалює рішення про скликання загальних зборів відповідно до статутних документів та надсилає письмове повідомлення про проведення загальних зборів раді на ім’я селищного голови. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Ініціативна група жителів територіальної громади надсилає раді на ім’я селищного голови письмове повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення підписується всіма учасниками ініціативної групи із зазначенням їх:

1) прізвищ, імен, по батькові;

2) дат народження;

3) адрес зареєстрованого та фактичного місця проживання;

4) номерів контактних телефонів.

У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на розгляд, та перелік запрошених осіб.

4. Кожен з членів ініціативної групи підписує повідомлення про ініціювання проведення загальних зборів, зазначає ім’я, прізвище та по-батькові, дату народження, адресу зареєстрованого та фактичного місця проживання, контактний телефон та інше згідно з Додатком 1 до цього Положення.    
5. Після оформлення рішення, повідомлення про ініціювання загальних зборів таке рішення чи повідомлення не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати проведення загальних зборів надається/надсилається на ім’я селищного голови. Селищний голова протягом двох робочих днів приймає рішення про можливість реєстрації такої ініціативи та скликання загальних зборів (конференції).
6. Рішення чи повідомлення про ініціювання загальних зборів має обов’язково містити контакти відповідальної особи з ініціативної групи (ініціатора), вичерпний перелік питань, з яких збираються загальні збори, заплановану дату, час та місце проведення загальних зборів, приблизну кількість учасників загальних зборів, пропонований список запрошених до участі у загальних зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників підприємств, установ, організацій.
Стаття 7. Порядок скликання загальних зборів (конференцій)

1. Протягом одного робочого дня з моменту отримання рішення чи повідомлення про ініціювання скликання загальних зборів (конференції) секретар селищної ради реєструє це рішення чи повідомлення в Книзі реєстрації громадської участі. У межах того строку про реєстрацію повідомляють ініціатора в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації ініціативи.

2. Рішення чи повідомлення про ініціювання скликання загальних зборів (конференції) може бути повернуто без реєстрації для усунення недоліків у випадку, якщо:

-  не дотримано вимог статті 6 цього Положення;

- питання, запропоновані на розгляд загальних зборів (конференції), не належать до відання місцевого самоврядування;
- з рішенням чи повідомленням про скликання загальних зборів (конференції) звернулася особа (-и), що не може бути ініціатором скликання загальних зборів (конференції) відповідно до статті 6 цього Положення.

3. Рішення чи повідомлення має бути доопрацьоване і подане секретарю селищної ради впродовж двох робочих днів з моменту отримання ініціатором відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, рішення чи повідомлення залишається без розгляду та не реєструється.

4. На основі повідомлення про ініціювання загальних зборів (конференції) селищним головою видається розпорядження про скликання загальних зборів (конференції).

5. У розпорядженні врегульовуються такі питання:

5.1. Тема загальних зборів (конференції);

5.2. Дата, час, місце їх проведення;

5.3. Ініціатор загальних зборів (конференції);

5.4. Посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку загальних зборів (конференції);

5.5. Особи, що запрошуються на загальні збори (конференції);

5.6. Заходи з підготовки загальних зборів (конференцій) та календарний план їх виконання;

5.7. Особа секретаря загальних зборів (конференції).

6. Розпорядження про проведення загальних зборів (конференцій) розміщується разом з усіма підготовленими матеріалами на офіційному веб-сайті Торчинської селищної ради в спеціальному розділі «Громадська участь».

Стаття 8. Підготовка загальних зборів (конференцій)

 
    1. Підготовка загальних зборів (конференції) здійснюється у співпраці з ініціатором проведення загальних зборів. Посадові особи органу місцевого самоврядування, які визначені розпорядженням відповідальними за своєчасну і якісну підготовку загальних зборів зобов’язані організувати проведення загальних зборів (конференції) так, щоб вони відбулись у дату, час і місці, запропоновані ініціатором.
    2. Якщо з об’єктивних причин неможливо організувати проведення загальних зборів (конференції) у дату, час та місце, зазначені в  рішенні чи повідомленні про ініціювання загальних зборів (конференції), відповідні посадові особи можуть запропонувати іншу дату, час та місце проведення загальних зборів, але не пізніше чотирнадцяти робочих днів від початкової дати. Остаточне рішення щодо дати, часу і місця проведення загальних зборів (конференції) ухвалюється за згодою ініціатора проведення загальних зборів.

3. Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій сприяють та надають допомогу у проведенні загальних зборів, у тому числі надають потрібну для проведення загальних зборів інформацію в порядку, передбаченому законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 9. Інформування жителів територіальної громади про проведення загальних зборів (конференцій)

1. Ініціатори проведення загальних зборів (конференцій) доводять інформацію про їх проведення до відома мешканців відповідної території не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення загальних зборів (конференції).

2. У разі особливої необхідності жителям територіальної громади додатково, крім терміну, передбаченого частиною 1 цієї статті, повідомляється про скликання загальних зборів (конференцій) у день їх проведення.

3. Інформаційне повідомлення про проведення загальних зборів (конференцій), інформаційно-аналітичні матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті Торчинської селищної ради у спеціальному розділі "Громадська участь" та в електронних медіа, соціальних мережах, на дошках оголошень та поширюється будь-якими іншими доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої частини жителів територіальної громади.

4. В інформаційному повідомленні зазначається вичерпна інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів (конференцій), ініціатора їх скликання і питання, що виносяться на розгляд.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)
Стаття 10. Реєстрація учасників загальних зборів (конференцій)
1. Перед початком загальних зборів (конференції) посадові особи органу місцевого самоврядування, які визначені розпорядженням відповідальними у співпраці із ініціаторами скликання загальних зборів забезпечують проведення реєстрації учасників зборів (конференції). У списку реєстрації зазначається така інформація:
            – прізвище, ім’я, по батькові учасника загальних зборів (конференції);
            – дата і рік народження;
            – адреса місця проживання;
            – особистий підпис.
2. Під час реєстрації учасникам загальних зборів (конференції) можуть видаватись мандати для голосування. 
Стаття 11. Правомочність загальних зборів (конференцій)
Загальні збори є правомочними за умов присутності на них більше половини жителів територіальної громади, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання конференції — не менш як двох третин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законодавством України.        
Стаття 12. Проведення загальних зборів (конференцій) 
 1. На загальних зборах головує селищний голова, староста, керівник відповідного органу самоорганізації населення чи голова ініціативної групи – залежно від того, хто виступив ініціатором скликання цих зборів. В разі скликання загальних зборів (конференцій) радою головує селищний голова чи секретар ради.
2. Протокол загальних зборів веде секретар, особа якого визначається у розпорядженні селищного голови. Для ведення загальних зборів може обиратися президія загальних зборів. Загальні збори можуть обирати також лічильну комісію у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії головуючий і секретар загальних зборів (конференції). 

3.  Порядок  денний  і  порядок  роботи  загальних зборів   затверджується загальними зборами.  За пропозицією ініціатора скликання загальних зборів (конференції) та з урахуванням думок учасників загальними зборами (конференцією) простою більшістю голосів затверджується порядок денний і регламент роботи загальних зборів (конференції). Порядок денний загальних зборів (конференції) обов’язково має передбачати доповіді ініціаторів скликання загальних зборів (конференції) та представника (представників) органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить вирішення питання, що розглядаються на загальних зборах (конференції). Не допускається розгляд на загальних зборах (конференції) та прийняття рішень із питань, не передбачених порядком денним.

4. Головуючий на основі затвердженого регламенту загальних зборів (конференції):
1) оголошує питання, які виносяться на розгляд загальних зборів (конференції);
2) веде загальні збори (конференцію) та підтримує на них належну дисципліну і порядок;
3) надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на підставі даних лічильної комісії;
4) головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми загальних зборів (конференції) або перевищує встановлений регламент;
5) виконує інші функції з проведення загальних зборів (конференції). 
РОЗДІЛ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕНЬ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ)       
Стаття 13. Рішення загальних зборів (конференцій)
1. Загальні збори (конференція) з розглянутих питань ухвалюють рішення. 
2. Рішення загальних зборів (конференції) ухвалюють простою більшістю голосів зареєстрованих учасників загальних зборів (конференції) з правом голосу шляхом відкритого голосування. 
3. Результати проведення загальних зборів (конференції) та ухвалені на загальних зборах (конференції) рішення оформлюються протоколом згідно з Додатком 2 до цього Положення. Протокол підписується головуючим і секретарем загальних зборів (конференції) не пізніше трьох робочих днів після їх проведення та у цей же термін передається (надсилається) селищному голові.
  У протоколі загальних зборів (конференції) зазначається така інформація:
– дата, час і місце їх проведення;
– кількість учасників загальних зборів (конференції) загалом та кількість осіб із правом голосу;
– порядок денний загальних зборів (конференції);
– виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного; 
– результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація.
4. Один примірник протоколу загальних зборів (конференції) передають на зберігання секретарю селищної ради. Другий примірник протоколу залишають ініціаторові скликання загальних зборів (конференції). Третій примірник не пізніше 5 робочих днів з дня проведення загальних зборів (конференції) вивішується для ознайомлення в місці проведення загальних зборів (конференції) і має бути доступним для ознайомлення не менше тридцяти календарних днів.
До першого примірника протоколу загальних зборів (конференції) додається оригінал списку учасників загальних зборів (конференції), які брали в них участь, складений відповідно до вимог цього Положення у формі викладеній у Додатку 2, а у разі проведення конференції до протоколу також додаються оригінали протоколів загальних зборів, які підтверджують повноваження делегатів конференції на представлення інтересів громадян. До другого примірника протоколу додаються копії зазначених документів, засвідчені підписами секретаря і головуючого.
 1. Торчинська селищна рада забезпечує розміщення сканованого протоколу загальних зборів (конференції) з усіма додатками на офіційному веб-сайті Торчинської селищної ради у спеціальному розділі "Громадська участь" протягом 5 робочих днів з дня їх надходження, при цьому вилучає з них інформацію про персональні дані учасників.
Стаття 14. Врахування рішень загальних зборів (конференцій) органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, комунальними підприємствами
1. Рішення загальних зборів (конференції) враховуються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у їх діяльності.
2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані розглянути рішення (пропозиції) загальних зборів протягом 20 днів з дня його (їх) отримання. 
3. Рішення загальних зборів розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами за обов’язковою участю ініціаторів загальних зборів, яким надається слово для виступу. Ініціатори загальних зборів мають бути поінформовані про дату, час і місце проведення засідання з питань розгляду рішень загальних зборів у письмовій формі й не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення засідання.
4. У разі включення до порядку денного пленарного засідання Ради чи засідання її виконавчого комітету питання, що було предметом загальних зборів, ініціатору загальних зборів або особі, уповноваженій представляти ініціатора загальних зборів, гарантується право бути присутнім на такому засіданні Ради або її виконавчого комітету та надається можливість представлення результатів загальних зборів.
5. За результатами проведення засідання органи місцевого самоврядування або їх посадові особи ухвалюють одне з таких рішень: 

1) врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються конкретні заходи з її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;

2) частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються підстави цього рішення, заходи з реалізації урахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;

3) відхилити пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються підстави цього рішення.

6.  Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб за результатами розгляду рішень загальних зборів (конференції) протягом п’яти робочих днів з дня розгляду надсилається ініціаторам скликання загальних зборів, розміщується на офіційному веб-сайті Торчинської селищної ради у спеціальному розділі "Громадська участь", а також оприлюднюється в тому самому порядку, що й оголошення про проведення слухань. 
7. Контроль за врахуванням рішень загальних зборів (конференцій) у діяльності посадових осіб та органів місцевого самоврядування покладається на селищного голову та ініціаторів скликання загальних зборів (конференції).
8. Рішення загальних зборів (конференції), прийняті в межах чинного законодавства і власних повноважень, є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення.
9. Комунальні підприємства Торчиснької селищної ради зобов’язані розглянути рішення загальних зборів (конференції) протягом тридцяти календарних днів, про результати розгляду рішень комунальні підприємства повідомляють ініціаторів проведення загальних зборів (конференції). 

Стаття 15. Правові наслідки порушення вимог цього Положення

Порушення вимог чинного законодавства, що регулює порядок ініціювання, підготовки, проведення та врахування рішень загальних зборів (конференції), у тому числі цього Положення, може бути підставою для скасування рішень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що були прийняті після проведення загальних зборів (конференції). Для цього ініціатори скликання загальних зборів (конференцій) або інші зацікавлені особи звертаються до суду.

Стаття 16. Відповідальність посадових та службових осіб

Посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення цього Положення.

 

ДОДАТОК 1

 

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ТОРЧИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Селищному голові

_________________________________________

Жителів територіальної громади:

1._______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Який/яка проживає за адресою:

_________________________________________

Адреса реєстрації місця проживання із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

2._______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Який/яка проживає за адресою:

_________________________________________

Адреса реєстрації місця проживання із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

3._______________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Який/яка проживає за адресою:

______________________________________________

Адреса реєстрації місця проживання із зазначенням номера контактного телефону (електронної пошти – за наявності)

….

                                                         Голова ініціативної групи

                                                    ______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Відповідно до статті 8 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 6 Положення Про загальні збори Торчинської територіальної громади, що є невід’ємною частиною Статуту територіальної громади:

 

1. Повідомляємо Вас про скликання загальних на території _____________________.

зазначити територію відповідно до ст.2 п.1 цього Положення.

 

2) Загальні збори заплановано провести "_____"______________20__ року з ____ до ____ год.

у __________________________________________________________________

назва та адреса місця проведення загальних зборів

 

3. До участі в загальних зборах запрошуються:

 1. мешканці _____________________________________________________________

назва території, мешканців якої запрошено до участі в загальних зборах;

 1. ________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі);
 3. представники ГО, ОСН, ОСББ тощо.

 

4. На загальних зборах заплановано обговорити такі питання:

__________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів __________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів __________________________________________________________________

Повне формулювання питання, винесеного на розгляд загальних зборів

 

5. Просимо розмістити оголошення про проведення загальних зборів _________________________________

 

До повідомлення додаємо:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори, на ____ арк.

 

"___" _______________ 20__ року

 

 

Підписи ініціаторів проведення загальних зборів

1.________________________     __________                           ______________

Прізвище, ім’я, по батькові                                                         підпис

2._____________________  _____________                     ______________

Прізвище, ім’я, по батькові                                                         підпис

3.____________________    __________                           __________________

Прізвище, ім’я, по батькові                                                         підпис

ДОДАТОК  2

 

ДО ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ТОРЧИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

П Р О Т О К О Л

загальних зборів (представників)

на території ________________________

                      зазначити територію

____________________________________________  

 

"____"____________ 20____ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

Головуючий загальних зборів:____________________

Присутні:

Учасники загальних зборів жителів територіальної громади за місцем проживання в кількості _____ осіб (список – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них із правом голосу - ________ осіб.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

2. Затвердження порядку денного і регламенту загальних зборів.

3. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

4. Про ситуацію щодо _____________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

5. Про ситуацію щодо ______________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

 

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів:

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Адреса реєстрації та контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

1.

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити такий порядок денний загальних зборів:

1. Про ситуацію щодо _________________________________________.

 

2. Про ситуацію щодо _________________________________________.

 

3. Про ситуацію щодо _________________________________________.

 

2. Затвердити такий регламент загальних зборів:

на вступне слово ініціатора загальних зборів  – до ___ хвилин;

на доповідь (виступ) – до ___ хвилин;

відповіді на запитання після доповіді (виступу) – до ___ хвилин;

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин.

 

3. Про ситуацію щодо _________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо _________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_____________________________________________________________

4. Про ситуацію щодо _________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо _________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_____________________________________________________________

5. Про ситуацію щодо _________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

СЛУХАЛИ:

1. Про ситуацію щодо _________________________________________.

питання порядку денного, що обговорювалося

ВИСТУПИЛИ:

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:

"За" – ________;

"Проти" – ________;

"Утрималися" – ________;

УХВАЛИЛИ:

Визнати ситуацію щодо ________________________________________

питання порядку денного, що обговорювалося

_____________________________________________________________

 

Голова загальних зборів ________________ __________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

 

Секретар загальних зборів ________________ _____________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

Додаток №1

до Протоколу загальних зборів _______________________________________

зазначити територію

____________________________________________

 

від "___"____________20 ___ року

 

СПИСОК

учасників загальних зборів

_______________________________________________________________________

зазначити територію

____________________________________________

 

"____"_____________ 20 __ року.

Місце проведення: ______________________________

Час проведення: ________________________________

Голова загальних зборів:_________________________

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата і рік народження

Адреса місця проживання

Підпис*

1.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Своїм власним підписом я підтверджую точність та достовірність наданих персональних даних та даю згоду на їх використання та обробку, відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».

 

Голова загальних зборів  ________________ __________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

Секретар загальних зборів ________________ _____________________

                            (підпис)               (прізвище та ініціали)

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь