МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ У ТОРЧИНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

(далі - Положення)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право жителів територіальної громади на місцеву ініціативу

1. Місцева ініціатива – одна із форм участі жителів територіальної громади (далі – жителів громади) у здійсненні місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на відкритому засіданні місцевої ради або виконавчого комітету та прийняття відповідного рішення.

3. У порядку місцевої ініціативи жителі територіальної громади можуть внести питання/пропозицію або проект рішення для розгляду на відкритому засіданні Торчинської селищної ради або виконавчого комітету.

4. Місцева ініціатива може бути внесена жителями територіальної громади, які досягли 18 років.

Стаття 2. Предмет місцевої ініціативи

1.Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 3. Ініціатори внесення місцевої ініціативи

1.Ініціаторами внесення місцевої ініціативи на розгляд ради або виконавчого комітету може бути ініціативна група, до якої входять особи, визначені статтею 1 цього Положення. Ініціативна група є сформованою та повноважною за умови, що до її складу входять не менш як п’ять осіб, які відповідають вимогам статті 1 цього Положення.

Стаття 4. Подання місцевої ініціативи

1.Для внесення питань або проекту рішення для розгляду на засіданні ради або виконавчого комітету з ініціативи жителів територіальної громади на ім’я селищного голови  подається/надсилається на поштову,  електронну адресу повідомлення про внесення місцевої ініціативи, оформлене згідно з Додатками 1 або 2 до цього Положення, та документи, визначені статтею 5 цієї статті.

Стаття 5. Збір підписів жителів територіальної громади

1. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати не менше 20 підписів жителів територіальної громади, які досягли 18 років тає дієзатними. Підписи жителів територіальної громади можуть збиратись на бланках для збору підписів, або ж із використанням доступних онлайн сервісів (google форма, інші сервіси для опитувань) за умови повідомлення підписантів про збір та обробку персональних даних та подальшої вибіркової перевірки підписів жителів.

2. Ініціативна група збирає підписи жителів територіальної громади на підписних листах, які мають бути оформлені відповідно до Додатку 3 до цього Положення. У випадку онлайн-збору підписів форма підписних листів зберігається, лише вилучається стовбець «підпис». У кожної особи, яка підписує місцеву ініціативу, береться письмова згода на обробку її персональних даних. Ініціативна група не може змінювати та доповнювати місцеву ініціативу після того, як було поставлено перший підпис жителя територіальної громади на її підтримку. При цьому на кожному з листів, на яких ставляться підписи на підтримку місцевої ініціативи жителями територіальної громади, має бути зазначено, на підтримку якої саме ініціативи збираються підписи.

3. Повідомлення про внесення місцевої ініціативи надається/надсилається селищному голові та мають містити:

    1. Письмові пропозиції для розгляду на засіданні Ради або її виконавчого комітету та/або проект рішення;
    2. Підписні листи з підписами жителів територіальної громади, зібраними на підтримку таких пропозицій та/чи проекту рішення;
    3. Прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси місця проживання, контакти ініціаторів, а також контактні дані та прізвище, ім’я, по батькові особи, уповноваженої на взаємодію з органом місцевого самоврядування від імені ініціативної групи.

4. Підписні листи мають містити такі дані:

– прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

– дата та рік народження;

– адреса місця проживання, контактний номер телефону;

– дата підпису;

– особистий підпис.

Стаття 6. Перевірка поданих документів

1.Секретар ради впродовж трьох робочих днів здійснює перевірку поданих документів на предмет відповідності вимогам законодавства України, Статуту територіальної громади та цього Положення та приймає одне з таких рішень:

- зареєструвати місцеву ініціативу у Книзі реєстрації громадської участі у Торчинській селищній громаді та передати її для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради або виконавчого комітету,  (одночасно з реєстрацією ініціативи відомості про неї розміщуються на офіційному сайті  Торчинської селищної ради у спеціальному розділі "Громадська участь");

- відмовити у реєстрації місцевої ініціативи;

- повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків.

2.Про прийняте рішення повідомляють уповноваженого представника ініціативної групи в письмовій формі протягом трьох робочих днів, зазначаючи номер реєстрації у Книзі реєстрації громадської участі у Торчинській селищній громаді, якщо відповідне рішення про реєстрацію прийняте, або дату передання місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради або виконавчого комітету (в залежності до чиєї компетенції відноситься питання), або підстави повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, або підстави відмови у винесенні на засідання ради.

Рішення, прийняте за підсумками перевірки, публікується на офіційному веб-сайті Ради у спеціальному розділі "Громадська участь" протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення.

3.Місцева ініціатива не реєструється у Книзі реєстрації громадської участі у Торчинській селищній громаді та не виноситься на засідання ради виключно у таких випадках:

- предмет місцевої ініціативи не відноситься до відання місцевого самоврядування;

- місцева ініціатива подана ініціаторами, котрі не наділені правом ініціювання відповідно не передбаченими статтею 3 цього Положення.

4.Повідомлення про внесення місцевої ініціативи може бути повернуто для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав:

- не дотримано вимог до оформлення повідомлення про внесення місцевої ініціативи, передбачених статтею 5 цього Положення;

- недостатня кількість підписів жителів територіальної громади, передбачених статтею 5 цього Положення.

5.Ініціатори внесення місцевої ініціативи можуть усунути виявлені недоліки та повторно подати місцеву ініціативу до ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання відповідного письмового повідомлення уповноваженим представником ініціативної групи. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, місцева ініціатива залишається без розгляду.

6. Спілкування уповноважених представників ради та ініціаторів місцевої ініціативи може відбуватись із застосуванням онлайн сервісів (електронна пошта).

7.Інформація про передачу місцевої ініціативи для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради або виконавчого комітету, повернення для усунення недоліків чи відмова у реєстрації місцевої ініціативи на засідання ради протягом двох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті ради у розділі "Громадська участь".

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

Стаття 7. Підготовка місцевої ініціативи до розгляду на засіданні ради

1.Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на відкритому засіданні ради або виконавчого комітету відповідно до вимог регламенту ради або виконавчого комітету, про що письмово повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.

2.Селищний голова контролює включення поданого питання або проекту рішення до порядку денного чергової сесії ради або засідання виконавчого комітету. За потреби секретар ради організовує розробку проекту рішення для врегулювання питання, ініційованого до розгляду в порядку місцевої ініціативи.

3. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту ради чи виконавчого комітету. При цьому уповноваженій особі ініціативної групи обов’язково надається слово для виступу. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються секретарем ради на засідання постійних комісій ради не пізніше трьох робочих днів до їх проведення та беруть участь у всіх засіданнях з питань місцевої ініціативи.

4.Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними комісіями ради або розгляд на пленарному засіданні ради повідомляється на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" не менше ніж за три робочі дні до дня розгляду, а про результати розгляду – не пізніше п’яти робочих днів з дня проведення засідань.

Стаття 8. Розгляд місцевої ініціативи на відкритому засіданні ради або виконавчого комітету

1.Розгляд проекту рішення чи питання, поданого в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог Регламенту ради або Регламенту виконавчого комітету на їх черговому засіданні.

2.Постійні комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення чи питання, подані в порядку місцевої ініціативи, за обов’язкової участі членів ініціативної групи та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції.

Стаття 9. Участь членів ініціативної групи

1.Члени ініціативної групи обов’язково беруть участь у відкритому засіданні ради під час розгляду проекту рішень ради або питань, поданих у порядку місцевої ініціативи.

2.Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях комісій та засіданні ради із доповіддю з питання місцевої ініціативи та відповідає на запитання депутатів ради згідно з регламентом ради або ж на запитання членів виконавчого комітету відповідно до регламенту виконавчого комітету. На прохання доповідача на запитання депутатів ради можуть відповідати інші члени ініціативної групи, присутні на засіданні ради. Рада з числа депутатів може призначити співдоповідача з питання місцевої ініціативи. Виконавчий комітет з числа своїх членів може призначити співдоповідача.

3.Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради або Регламентом виконавчого комітету.

Стаття 10. Ухвалення рішень з питань місцевої ініціативи

1.Після обговорення проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, він обов’язково ставиться на голосування.

2.Торчинська селищна рада або виконавчий комітет може розглянути власний альтернативний проект рішення з питання місцевої ініціативи після розгляду проекту, поданого у порядку місцевої ініціативи.

3.За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи, рада бо виконавчий комітет ухвалює рішення.

Стаття 11. Оприлюднення рішення ради або виконавчого комітету за результатами розгляду місцевої ініціативи

Ухвалене рішення ради або виконавчого комітету за результатами розгляду місцевої ініціативи протягом п’яти робочих днів надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, передбаченому для оприлюднення рішень ради, а також у комунальних засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі "Громадська участь" іншими способами з метою ознайомлення якомога більшої кількості жителів територіальної громади.

Стаття 12. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

1. Жителі територіальної громади мають право оскаржити:

- безпідставне повернення повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків, нереєстрацію, невчасну реєстрацію місцевої ініціативи, неправомірну відмову в розгляді місцевої ініціативи;

- недотримання посадовими та службовими особами строків, передбачених цим Положенням;

- бездіяльність щодо розгляду місцевої ініціативи чи неприйняття рішення за результатами розгляду місцевої ініціативи;

- невиконання вимог щодо оприлюднення інформації та документів, що стосуються ініціювання, підготовки, розгляду місцевої ініціативи та прийняття рішення за його результатами;

- неповідомлення уповноваженого представника ініціативної групи про розгляд місцевої ініціативи;

- розгляд місцевої ініціативи органами ради чи самою радою без участі ініціативної групи, ненадання можливості для виступу;

- інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги цього Положення.

Стаття 13. Правові наслідки порушення вимог цього Положення

Порушення радою вимог цього Положення та порядку розгляду поданої місцевої ініціативи може бути підставою для скасування ухвалених рішень.

Стаття 14. Відповідальність посадових та службових осіб

1. Посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за порушення цього Положення.

 

 

ДОДАТОК 1

ДО ПОЛОЖЕННЯ  ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ У ТОРЧИНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

Селищному голові___________________________________

Ініціативної групи в особі:

_________________________________________

прізвища, імена і по-батькові, контактні номера телефонів та адреси електронної пошти

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення місцевої ініціативи – проекту рішення

жителями територіальної громади

 

Відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 4 Положення Про місцеві ініціативи в Торчинській об’єднаній територіальній громаді просимо:

1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.

2. Прийняти до розгляду в порядку місцевої ініціативи проект рішення  _________________ ради ________________________________________________________

повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, дати розгляду постійними депутатськими комісіями, селищною радою або ж виконавчим комітетом та іншу важливу інформацію, пов’язану з розглядом ініціативи, уповноваженого представника ініціативної групи _____________________________________;

прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти,  поштова адреса

4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями, селищною радою або виконавчим комітетом надати слово для доповіді з питання місцевої ініціативи уповноваженому представнику ініціативної групи ____________________________________________________.

прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти,  поштова адреса

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано _______________ (цифрами та прописом) підписів жителів територіальної громади.

 

До повідомлення додаємо:

1. Проект рішення _______________  ради

 ____________________________________________________________________;

повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

 

2. Підписні листи в кількості ______________________________________ (цифрами та прописом) аркушів із підписами.

3. Згоди на обробку персональних даних усіх осіб, що підписали місцеву ініціативу.

 

Склад ініціативної групи

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата і рік народження

Адреса місця проживання

Контактний телефон,

адреса електронної пошти (за наявності)

Власноручний підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Своїм власним підписом я підтверджую точність та достовірність наданих персональних даних та даю згоду на їх використання та обробку, відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».

 "___"___________________ 20 __ року

ДОДАТОК 2

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ  У ТОРЧИНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

Селищному голові _________________________

___________________________________________

Ініціативної групи в особі

___________________________________________

прізвища, імена і по батькові

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення жителями територіальної громади в порядку місцевої ініціативи питань до розгляду ради/виконкому

Відповідно до статті 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 4 Положення Про місцеві ініціативи в Торчинській селищній територіальній громаді просимо:

1. Зареєструвати місцеву ініціативу в установленому порядку.

2. Розглянути на відкритому засіданні  ____________ ради/засіданні виконавчого комітету в порядку місцевої ініціативи такі питання:

1) _________________________________________________________;

2) __________________________________________________________.

перелік чітко сформульованих питань для розгляду на відкритому засіданні ради або виконавчого комітету

 

3. Повідомити в письмовій формі про номер та дату реєстрації місцевої ініціативи, та іншу інформацію, що визначена Положенням про місцеві ініціативи у Торчинській селищній територіальній громаді, уповноваженого представника ініціативної групи

___________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти,  поштова адреса

4. Під час розгляду цієї місцевої ініціативи постійними депутатськими комісіями, селищною радою/виконавчим комітетом запросити та надати слово для доповіді з питання місцевої ініціативи уповноваженому представнику ініціативної групи _________________________.

прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти,  поштова адреса

На підтримку подання цієї місцевої ініціативи зібрано _______________(цифрами та прописом) підписів жителів територіальної громади.

До повідомлення додаємо:

1. Інформаційно-аналітичні матеріали, необхідні для розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи (за потреби).

2. Підписні листи в кількості ______________________________________ (цифрами та прописом) аркушів із підписами.

 Склад ініціативної групи

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата та рік народження

Адреса місця проживання

 

Контактний телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Власноручний підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Своїм власним підписом я підтверджую точність та достовірність наданих персональних даних та даю згоду на їх використання та обробку, відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

"___"___________________ 20 __ року

 

ДОДАТОК 3

ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ В ТОРЧИНСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ № _____

із підписами жителів територіальної громади

щодо ініціювання в порядку місцевої ініціативи винесення на розгляд  _________________ ради/виконавчого комітету ради проекту рішення  _______________ або питань до розгляду на сесії

_________________________________________________________________________________________________

Повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

(текст проекту рішення міської ради або питань до розгляду – на звороті)

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата та рік народження

Адреса місця проживання

 

Контактний телефон, адреса електронної пошти (за наявності)

Власноручний підпис*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Своїм власним підписом я підтверджую точність та достовірність наданих персональних даних та даю згоду на їх використання та обробку, відповідно до норм Закону України «Про захист персональних даних».

 

Загальна кількість підписів: ____ (__________________________), з них належно оформлено ___ (______________________________) цифрами та прописом.

Член ініціативної групи ________________ _____________________

                                               Підпис                          Прізвище та ініціали

Член ініціативної групи ________________ _____________________

       Підпис                          Прізвище та ініціали

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь