ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради

Фото без опису

УКРАЇНА

ТОРЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме  скликання

РІШЕННЯ

 

від 22 травня 2020 року №50/5

смт Торчин

 

Про утворення Центру

надання адміністративних послуг

Торчинської селищної ради

та затвердження Положення про нього

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою покращення якості надання адміністративних послуг, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради, як постійно діючий робочий орган.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради, згідно додатку 1 (додається).

3. Затвердити Положення про Відділ з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради, згідно додатку 2 (додається).

4. Затвердити посадовий склад Центру надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради (як постійно діючого робочого органу), згідно додатку 3 (додається).

5. Вважати таким, що втратив чинність пункт 5 рішення сесії Торчинської селищної ради від 23 листопада 2018 року №33/9 «Про затвердження Положення відділу «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Торчинської селищної ради».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти напостійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.

 

 

Селищний голова                                                                     Ю.М.Кревський

 

Додаток 1

до рішення сесії селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії

Торчинської селищної ради

22.05.2020 №50/5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради (далі – Центр або ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг. ЦНАП діє, як постійно діючий робочий орган Торчинської селищної ради.

2. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП у структурі селищної ради створено відділ з організації надання адміністративних послуг, на який покладено здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП, як постійно діючого робочого органу селищної ради, приймається Торчинською селищною радою.

4. З метою наближення адміністративних послуг до їх безпосередніх споживачів та оптимізації процесу надання адміністративних послуг створено відділені робочі місця у селах Білосток, Буяни, Веселе та Садів.

5. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії Торчинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

6. ЦНАП має власний бланк та штамп.

7. Відповідно до мети створення ЦНАП, його основними завданнями є:

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

8. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг (далі - СНАП).

9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи Торчинської селищної ради, іншими СНАП визначається Торчинською селищною радою.

10. ЦНАП за рішенням Торчинської селищної ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг та надання консультацій розгляд яких віднесено до повноважень виконавчого комітету селищної ради, при якому утворено такий Центр та на підставі узгоджених рішень з іншими СНАП.

11. У приміщенні, де розміщується ЦНАП та його віддалені робочі місця (у разі їх утворення) можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення. Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом, що утворив Центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

13. Для зручності суб’єктів звернень у ЦНАП відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) здійснюють прийом представники Пенсійного фонду України, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також відповідно до рішення Ради – працівники структурних підрозділів виконавчого комітету ради (у разі необхідності).

ЦНАП повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням органу, що утворив ЦНАП, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в ЦНАПі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

14. ЦНАП має наступну структуру: керівник ЦНАПу, адміністратори, державний реєстратор.

15. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАПі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – державного реєстратора (з повноваженнями адміністратора) чи представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

16. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою в установленому законодавством порядку. Кількість адміністраторів, які працюють в ЦНАПі, затверджується рішенням сесії селищної ради.

17. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП або номерну.

18. Основними завданнями адміністратора є:

надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

організація забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом;

розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечення виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

19. Адміністратор має право:

безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

інформувати керівника ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАП.

18. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.

19. Державний реєстратор має печатку та електронний цифровий підпис.

20. ЦНАП як постійно діючий робочий орган очолює начальник Відділу з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради. На начальника відділу, як керівника структурного підрозділу, покладаються здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності ЦНАП. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою в установленому законодавством порядку.

21. Керівник ЦНАП – начальник Відділу з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради, відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:

здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП;

організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАП;

координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів, представників СНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив ЦНАП, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

виконання функцій адміністратора ЦНАПу;

планування роботи ЦНАПу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи селищному голові;

розроблення Положення про ЦНАП, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

звітування про проведену роботу ЦНАПу у визначеному порядку;

забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністраторів, державних реєстраторів, спеціалістів з питань формування та ведення реєстру територіальної громади, інших працівників відділу;

виконання інших повноважень згідно з актами законодавства, Положенням про відділ з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради, цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою.

22. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

23. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням селищної ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого рішенням селищної ради Переліку адміністративних послуг. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

24. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та вісім годин на день без перерви на обід. Дні та час прийому суб’єктів звернень у ЦНАПі на території сіл та селища Торчинської селищної ради визначаються рішенням сесії селищної ради.

У віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАПу (у разі їх утворення) час прийому суб’єктів звернень визначається рішенням сесії селищної ради.

25. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

 

Секретар селищної ради                                                                      Л.Бабіюк

 

Додаток 2

до рішення сесії селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії

Торчинської селищної ради

22.05.2020 №50/5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ з організації надання адміністративних послуг

Торчинськоїї селищної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ з організації надання адміністративних послуг Торчинської селищної ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Торчинської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги суб’єктам звернення.

1.2. Відділ є підконтрольним і підзвітним селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету та селищному голові.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Волинської обласної ради, розпорядженнями голови Волинської облдержадміністрації, рішеннями сесії Торчинської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями слищного голови, цим Положенням.

1.4. Положення про Відділ затверджується рішенням сесії Торчинської селищної ради за поданням начальника Відділу.

1.5Відділ утворюється, реорганізується, ліквідується за рішенням сесії Торчинської селищної ради, або в іншому порядку, встановленому законом.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

2.1. Завданнями Відділу є:

2.1.1. Реалізація державної політики у сфері забезпечення організації надання адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами через Відділ в сферах:

- державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- реєстрації місця проживання фізичних осіб.

2.1.2. Надання адміністративних послуг у випадках передбачених законодавством.

2.1.3. Забезпечення взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг.

2.2. Дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, уникнення конфлікту інтересів та інших корупційних правопорушень під час взаємодій суб’єктів звернень та адміністративних органів.

2.3. Вжиття заходів до реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими адміністративними/дозвільними органами.

2.4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.4.1. Здійснює виконання повноважень у сфері організації надання адміністративних послуг територіальними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування через адміністраторів, які здійснюють свої повноваження відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» зокрема:

- надають суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- приймають від суб’єктів звернень заяви та документи, необхідні для одержання адміністративних послуг, здійснюють їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним адміністративним органам у визначений законом строк;

- видають або забезпечують направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг;

- забезпечують документообіг та взаємодію з адміністративними/дозвільними органами;

- формують запити до суб’єктів надання адміністративних послуг з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

- здійснюють контроль за додержанням посадовими особами адміністративних органів строків розгляду справ та прийняття рішень;

- проводять інформування посадових осіб відповідного підпорядкування, територіального органу, уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг посадовою особою адміністративного органу;

- здійснюють підготовку пропозицій щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

- забезпечують координацію роботи з застосування онлайн сервісів для отримання адміністративної послуги;

- забезпечують складання адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом.

2.4.2. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зокрема:

- забезпечує прийом документів, поданих для державної реєстрації;

- забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та проведення інших реєстраційних дій;

- забезпечує ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

- забезпечує ведення реєстраційних справ.

2.4.3. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта державної реєстрації прав відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зокрема:

- забезпечує проведення державної реєстрації прав;

- забезпечує ведення Державного реєстру прав;

- забезпечує взяття на  облік безхазяйного нерухомого майна;

- забезпечує формування та ведення реєстраційних справ;

- здійснює інші повноваження передбачені законодавством.

2.4.4. Забезпечує виконання повноважень суб’єкта реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації фізичної особи відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зокрема:

- забезпечує проведення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- забезпечує ведення реєстру територіальної громади та внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру відповідно та у спосіб, що визначений законодавством;

- забезпечує зберігання картотек з питань реєстрації фізичних осіб.

2.4.5. У межах компетенції розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

2.4.6. Вносить пропозиції керівництву селищної ради та її виконавчому комітету, керівникам виконавчих органів Торчинської селищної ради, органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур через Відділ, взаємодії у сфері надання адміністративних послуг, готує та вносить на розгляд відповідного органу проекти рішень з цих питань.

2.4.7. Бере участь в розробці стандартів адміністративних послуг, актів органів місцевого самоврядування, в тому числі актів регуляторного характеру та проводить попередню експертизу інформаційних карток та технологічних карток, розроблених адміністративними/дозвільними органами.

2.4.8. Проводить у межах своїх повноважень аналіз ефективності дії регуляторних актів селищної ради (у разі потреби). Вносить пропозиції керівництву селищної ради щодо вдосконалення таких регуляторних актів та готує обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діючої нормативно-провової бази з питань, які належать до компетенції Відділу.

2.4.9. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію міських та загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку громади.

2.4.10. Вносить у межах своїх повноважень пропозиції керівництву селищної ради та її виконавчому комітету щодо вжиття заходів до реалізації ефективної політики з питань організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та органами державної виконавчої влади, вживає у межах своїх повноважень заходи із реалізації рішень з цих питань.

2.4.11. Проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, надає роз’яснення іншим виконавчим органам міської ради щодо порядку, умов розроблення та застосування стандартів адміністративних послуг, з питань що належить до компетенції Відділу.

2.4.12. Бере участь у роботі дорадчих органів селищної ради.

2.4.13. Ініціює створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг.

2.4.14. Надає та реалізує пропозиції із залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

2.4.15. Здійснює інформування керівництва селищної ради, керівництва адміністративних органів про виявленні порушення термінів розгляду та прийняття рішень щодо предмету звернення/клопотання, дотримання процедур і стандартів надання адміністративних послуг, внесення пропозицій щодо усунення таких порушень та причин їх виникнення.

2.4.16. Здійснює постійний моніторинг нормативно – правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру.

2.4.17. Здійснює своєчасний розгляд депутатських запитів, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань віднесених до повноважень Відділу.

2.4.18. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.4.19. Виконує у межах компетенції розпорядження та доручення селищного голови, рішень селищної ради та виконавчого комітету.

2.4.20. Забезпечує виконання інших завдань у сфері надання адміністративних послуг, передбачених чинним законодавством.

ІІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

3.1. Структура Відділу, чисельність його працівників, штатний розпис та Положення про Відділ затверджуються рішенням сесії Торчинської селищної ради.

3.2. Посадові інструкції працівників Відділу у встановленому порядку затверджуються селищним головою за погодженням начальника Відділу.

3.3Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою відповідно до вимог чинного законодавства.

На час відсутності начальника Відділу, ЦНАП очолює адміністратор згідно посадової інструкції.

3.4. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка є громадянином України, має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіє державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

3.5. Начальник Відділу:

3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань.

3.5.2. У межах компетенції безпосередньо розробляє та здійснює експертизу нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.

3.5.3. У межах компетенції видає накази , контролює їх виконання.

3.5.4. Вносить селищному голові пропозиції щодо структури та штатного розпису Відділу.

3.5.5. Забезпечує підготовку матеріалів, що належать до компетенції Відділу, на розгляд сесії селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови.

3.5.7. Забезпечує співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3.5.8. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду депутатських звернень, заяв, звернень та скарг громадян, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до повноважень Відділу.

3.5.9. Забезпечує своєчасне опрацювання запитів на публічну інформацію з питань віднесених до повноважень Відділу, та надання відповідей на такі запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.5.10. Подає пропозиції селищному голові щодо заохочення та застосування заходів дисциплінарних стягнень працівників Відділу.

3.5.11. Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Відділі.

3.5.12. Аналізує результати роботи працівників Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

3.5.13. Вносить на розгляд селищного голови проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, пропозиції та доповідні записки з питань, що належить до компетенції Відділу.

3.5.14. Бере участь на засіданнях селищної ради та виконавчого комітету, приймає участь у нарадах, семінарах.

3.5.15. Забезпечує роботу з ведення діловодства та збереження документів Відділу.

ІV. ПРАВА

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Отримувати від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ і організацій інформацію, що належить до компетенції Відділу.

4.1.2. У разі необхідності, за погодженням із керівниками структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ і організацій, залучати працівників для розгляду питань, що належить до компетенції Відділу.

4.1.3. Інформувати селищного голову у разі покладання на Відділ виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межи його повноважень, а також у випадках коли відповідні виконавчі органи селищної ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених на нього завдань, з метою вжиття відповідних заходів.

4.1.4. Залучати за погодженням з керівником відповідного виконавчого органу селищної ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.1.5. Брати участь в засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних комісій селищної ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених селищною радою, іі виконавчими органами, селищним головою.

4.1.6. Аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати заходи щодо оптимізації та спрощення процедур надання адміністративних послуг.

4.1.7. Створювати за погодженням з іншими виконавчими органами слищної ради, органами державної виконавчої влади комісії, робочі групи для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю Відділу, брати участь у їх роботі.

4.1.8. Вносити пропозиції селищній раді та її виконавчому комітету, селищному голові щодо вдосконалення роботи з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.1.9. Залучати за погодженням з керівником відповідного виконавчого органу селищної ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних й інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4.2. Посадові особи Відділу в ході виконання свої повноважень реалізують також інші права, визначені законами України «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

4.2.1. Посадові особи від імені виконавчого комітету селищної ради уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Персональну відповідальності за роботу Відділу та виконання покладених на Відділ завдань та функцій несе начальник Відділу за виключенням діяльності державних реєстраторів під час проведення, дій визначених законодавством.

5.2. Відповідальність працівників настає у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, закріплених за працівниками Відділу їхніми посадовими інструкціями та цим Положенням.

5.3. Працівники ЦНАП несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, яку отримали при здійсненні службових повноважень у відповідності до норм Закону України «Про захист персональних даних».

Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених нормами чинного законодавства України.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється Торчинською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням сесії Торчинської селищної ради.

6.3. Це Положення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 

Секретар селищної ради                                                                      Л.Бабіюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь